• กิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติเทคโนโลยีสู่เส้นทางวิชาชีพ
  • กิจกรรมดูงานนอกสถานที่
  • กิจกรรมเสริมวิชาการวิชาชีพ (บรรยายพิเศษ)
  • กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการโครงการพัฒนาร้านค้าปลีก
  • กิจกรรมพัฒนาความรู้วิชาชีพทางการตลาดและปันความรู้สู่ศิษย์เก่า
    •