สาขาวิชา : การตลาด
ชื่อเต็ม (ไทย)  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ (ไทย) บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.B.A (Marketing)