คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
1.  อาจารย์เพลินพรรณ  โชติพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีนัส  นาควัชระ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
3.  อาจารย์สมจริง  ตั้งนิมิตรมงคล (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
4.  อาจารย์เยาวลักษณ์  นาควิเชียร (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
5.  อาจารย์พรชนก  บุญญานันทกุล (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
6.  อาจารย์อริณย์  ณ ระนอง เลขานุการสาขาวิชาการตลาด
7.  อาจารย์พธิดา  เที่ยงคำ (อาจารย์ประจำ)