คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)

สาขาวิชาการตลาด

มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ เพื่อเตรียมตัวสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายการเข้าสู่วงการธุรกิจ จะได้เรียนรู้ถึงการบริหารด้านการตลาด การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการหาตลาดแหล่งใหม่ เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์

โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการตลาดสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนในหน่วยงานด้านการตลาด งานโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ และงานวิชาการของภาครัฐ เป็นต้น และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศทางบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น